Един от фирмените ни принципи е индивидуализиране на партньора. За всеки отделен партньор ние разработваме отделна ценова оферта и начин на плащане, т.к. всяка фирма си има специфични особености и ние винаги се събразяваме с тях. За нас е важно взаимното съгласие и разбирателство, защото когато и двете страни са доволни се работи максимално ефективно. За да можем да Ви предложим цена за месечно счетоводно обслужване Ви молим да попълните коректно анкетната карта, а ние се задължаваме да Ви направим коректна оферта, която ще бъде уточнена в директен контакт с Вас при проявен интерес от Ваша страна.

  В сферата на счетоводното обслужване месечните цени на счетоводните услуги зависят от няколко основни показателя, като документооборот, брой на персонала, както и типа на извършваната дейност. Не малко влияние оказват и личните Ви изисквания към нас.

       За целта сме разработили анкетна карта, чрез попълването на която да придобием базова представа за Вашия бизнес и съответно на база на тази информация да Ви предложим адекватна оферта за счетоводно обслужване.
АНКЕТНА КАРТА
Лице за контакт *  
Име на фирмата *
Телефон
e-mail *  
Фактическа дейност на фирмата, която се документира от фактурите за покупки и продажби *
Правен статут *
Внос

Износ

Приблизителен брой документи на месец /приходни + разходни + банкови извлечения/
Брой банкови сметки /левови и валутни/
Брой обекти /офиси, магазини и т.н/
Брой касови апарати
Брой персонал /осигурявани лица/
Регистрация по ЗДДС
Регистрация по Закона за акцизите
Други регистрации и лицензи
Седалище на фирмата
Обекти и клонове в чужбина
Чуждестранно участие в капитала
Дъщерни дружества
Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате